Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.

 

Cliëntenraad

Het Web is van mening dat zorg op maat alleen gemaakt kan worden als jouw stem daar ook een aandeel in kan hebben. Jouw mening telt.

Vanaf 2019 is bij Het Web de cliëntenraad van start gegaan.

De Wmcz (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) is in werkingen getreden in 1996. Het doel van deze wet is medezeggenschap voor cliënten in zorginstellingen te bevorderen. De cliëntenraad heeft het recht gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle onderwerpen die belang zijn voor de cliënten in zorg.

Het Web biedt daarom twee keer per jaar een cliëntenraad vergadering aan.
Cliënten die zorg ontvangen van Het Web en betrokkenen/vertegenwoordigers van deze cliënten kunnen zich hier voor opgeven. 

Bij genoeg animo vindt op een nader te bepalen moment een overleg plaats.
Wanneer dit overleg heeft plaatsgevonden, is het naslagwerk hier van te vinden op de website: www.het-web.nl.
Je kan je hier voor aanmelden door een e-mail te sturen naar: clientenraad@het-web.nl.

De cliëntenraad richt zich uitsluitend op de algemene belangen van de cliënten en het verbeteren van de zorg voor deze cliënten. 

Dus heb je suggesties om de zorg te verbeteren, de kwaliteit van de zorg te bespreken of advies voor het bestuur? Schroom niet en meld je aan!
 

Wij luisteren graag. 


Datalek protocol van Het Web

Meldplicht datalekken

De meldplicht datalekken houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Of zonder dat dit wettelijk is toegestaan. (“Meldplicht datalekken”, z.d.)

Het Web gaat zo zorgvuldig mogelijk om met jouw gegevens. Toch kan het voorkomen dat er data gelekt wordt. Wanneer dit gebeurt zullen wij jou op de hoogte stellen en een melding maken via het meldloket datalekken. 

Wil je hier meer over lezen? Bezoek dan onderstaande website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 


Privacy reglement ‘Het Web’

Het Web is statutair gevestigd in Arnhem en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 159251794. 

Het Web is te bereiken via e-mail: info@het-web.nl en telefonisch via: 06 43 87 75 91. 

In dit privacy reglement wordt uitgelegd hoe Het Web omgaat met de persoonsgegevens van cliënten die zorg ontvangen van Het Web. We beschrijven wat voor gegevens worden verzameld en met welk doel deze gebruikt worden. 

Ook wordt uitgelegd op grond van welke wetten de gegevens worden verwerkt.

Voor mensen die de website bezoeken zijn alleen de stukken over cookies en het invullen van het contact formulier van toepassing. 

De rest van dit privacy reglement is gericht op cliënten die zorg ontvangen van Het Web.

Het Web & rechtsgrond en doel van verwerking van persoonsgegevens
De rechtsgrond voor het verzamelen van persoonsgegevens is dat deze nodig zijn voor een goede uitvoering van de zorgverlening overeenkomst. Ook is het wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van clienten vast te leggen in bijvoorbeeld urenregistratie en rapportages, om de geleverde zorg goed in kaart te brengen en te documenteren.  

Daarnaast vragen wij alle clienten toestemming om hun gegevens te verwerken, door middel van het ondertekenen van een toestemming overeenkomst en door het akkoord te gaan met het privacyreglement. Toestemming is daarmee ook een rechtsgrond voor het gebruiken van de gegevens. Zonder persoonsgegevens van de client kan Het Web haar dienstverlening niet goed uitvoeren, waaronder te verstaan valt: begeleiden en behandelen.

Bij het aangaan van de zorgverlening overeenkomst gaat de client akkoord met dit privacyreglement en geeft daarmee toestemming om de gegevens te verwerken.
Wanneer een client geen persoonsgegevens wil delen met Het Web, kan er helaas geen overeenkomst gesloten worden voor het leveren van zorg. Dit omdat er dan niet voldaan kan worden aan de wettelijke en contractuele verplichtingen.  

Het Web & soorten persoonsgegevens Soorten & de termijn van verwerking
De persoonsgegevens worden verwerkt wanneer de client een dienstverleningsovereenkomst aangaat met Het Web. Het betreft dan persoonsgegevens die die client en/of wettelijke vertegenwoordiger aan ons verstrekt en gegevens die wij met diens toestemming ontvangen van behandelaren en/ of vorige zorgverleners.
Om de dienstverlening goed uit te kunnen voeren worden de volgende gegevens gevraagd:
naam, geslacht, BSN, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Ook worden de probleemstelling, indicatie, (medicatie gegevens), diagnostiek en hulpvragen overgenomen uit aangeleverde informatie. 

Voor elke client wordt door Het Web een IBP (Individueel begeleidingsplan), individuele afspraken en een risicoanalyse opgesteld. Deze worden gemaakt om de zorg zo goed en passend mogelijk te kunnen leveren.
Ook vanuit de wettelijke verplichting om te documenteren hoe de zorg wordt geleverd maken wij deze documenten aan. 

In bovengenoemde documenten worden persoonsgegevens verzameld, zie boven.

Het kan voorkomen dat in het IBP en/of risicoanalyse informatie staat met betrekking tot een strafrechtelijk verleden evenals de gezondheid van de client. Dit wordt alleen opgenomen in het IBP als het relevant is voor de hulpverlening. 

De ‘oudere’ informatie (vanaf oude zorginstellingen etc.) wordt door Het Web verder compleet gemaakt met nieuwe doelen, evaluaties, de vorm van zorg die geleverd gaat worden en eventuele bijzonderheden.

In de gehele periode dat de cliënt zorg ontvangt van Het Web wordt alle geleverde zorg geregistreerd volgens alle wettelijk geldende eisen en gerapporteerd op de doelen die zijn vastgesteld. Het Web bewaart deze informatie conform de wettelijk vastgestelde termijn. 
Deze termijn gaat in na het beëindigen van de dienstverleningsovereenkomst.

Verder worden er persoonsgegevens verwerkt door Het Web wanneer het contactformulier op de website (www.het-web.nl) wordt ingevuld. Deze gegevens betreffen een naam en e-mailadres.
Deze worden verwerkt zodat er contact opgenomen kan worden om de eventuele vraag te beantwoorden. Deze gegevens worden niet opgeslagen en hier wordt verder niets mee gedaan (denk aan reclame/nieuwsbrieven).  

Voor facturatie van huur en/of zorg (indien van toepassing) verwerkt Het Web van elke client de naam, gegevens van de wettelijke vertegenwoordiger (indien van toepassing), factuuradres, bankrekening gegevens, cliënt nummer en telefoonnummer. Zonder deze gegevens kan de betaling van huur of zorg niet verwerkt worden. 

Deze gegevens zijn nodig om eventuele betalingen te kunnen verwerken.
Deze gegevens bewaard Het Web gedurende de wettelijke vastgestelde termijn van de belasting dienst, 7 jaar.

Het Web & derden
De persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van goede zorg of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan organisaties waar de client dagbesteding volgt, met behandelaars van andere organisaties of andere zorgverleners.
Hiervoor hebben wij een toestemmingsformulier opgesteld, wat de client kan onderteken voor dat wij deze gegevens delen. Zo is er duidelijk voor de client evenals voor Het Web wat er gedeeld gaat worden en met wie. Soms moeten er gegevens gedeeld worden met een wettelijke verplichting, denk hierbij aan overheidsinstanties zoals de belastingdienst of het zorgkantoor.

Het Web & verwerkers
Bedrijven die zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst, verwerken de persoonsgegevens van de client. Door de wet worden deze bedrijven verwerkers genoemd.
Denk hierbij aan het bedrijf die software beheert voor het online zorg programma (rapportages, externe servers) of iemand die de boekhouding uitvoert. Alle verwerkers die bij Het Web betrokken zijn hebben een bewerkersovereenkomst getekend. 

Dit zorgt voor hetzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging van persoonsgegevens zoals Het Web deze hanteert. Het Web blijft eindverantwoordelijk voor de verwerkingen van de persoonsgegevens van de client. 

www.het-web.nl & Cookies
Wanneer de website van Het Web wordt bezocht, worden er cookies geplaatst.
Dit is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website op de computer, tablet of smartphone van de websitebezoeker. De cookies die gebruikt worden zijn nodig voor de technische werking van de website en voor gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden voorkeursinstellingen, ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Er worden op de website van Het Web alleen technische, functionele en analytische cookies geplaatst die geen inbreuk doen op privacy. 

Afmelden voor cookies is mogelijk door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast is het mogelijk alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Het Web & privacy rechten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Elke betrokkene heeft het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast is er het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van eigen persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat er een verzoek ingediend kan worden om de persoonsgegevens die wij verwerken in een computerbestand te verstrekken. Het Web zal voldoen aan deze verzoeken voor zover dit wettelijk toegestaan is voor een zorginstelling, betreffende het type gegevens waarover het verzoek wordt ingediend.

Er kan een verzoek gedaan worden tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@het-web.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betrokkene zelf en/of wettelijk vertegenwoordiger is gedaan, vragen wij wel altijd om identificatie. Er wordt zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, gereageerd op het verzoek.

Het Web & persoonsgegevens beveiligen 
Persoonsgegevens zijn prive en hier wil Het Web zich voor inzetten.
Er worden passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, veranderingen tegen te gaan. Mocht het idee er zijn dat persoonsgegevens niet veilig zijn of er een aanwijzing is van misbruik, neem dan contact op met Het Web.

Het Web & Klachten
Het kan voorkomen dat u een klacht in wilt dienen. Deze mogelijkheid bestaat.
In eerste instantie kan dit rechtstreeks bij Het Web.
Mocht u dit niet willen, kan dit ook bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via het volgende internetadres: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Het Web behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzingen zullen op de website worden gecorrespondeerd. Bovenaan het privacy reglement zal de datum van de publicatie staan.

 

Versie 2, 01-10-2021


Klachten

Wij proberen altijd zo goed mogelijke zorg te leveren. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt. Probeer dit altijd bespreekbaar te maken met jouw contactpersoon of de leidinggevende van jouw contactpersoon.

Mocht jullie hier samen niet uit komen, kan je beroep doen op de klachtencommisie. 
Wij zijn aangesloten bij 'Klachtenportaal Zorg'. 

Wij maken ieder jaar een openbaar klachtenverslag. 
Mochten er tussentijds klachten binnen komen, worden deze in het klachtenverslag opgenomen.

Dit om inzichtelijk te maken voor ons, maar ook zeker voor cliënten waar onze knelpunten zitten, zodat wij deze kunnen verbeteren en kunnen aanpakken.

Wanneer deze gepubliceer wordt, zullen wij dit vermelden op de beginpagina.
Tot op heden hebben wij nog geen klachten ontvangen.

Bekijk hieronder ons klachtenverslag van dit jaar. 

Klachtenverslag Het Web